รถตู้เช่า เช่ารถตู้ ให้เช่ารถตู้ รถตู้ รถตู้ VIP รถตู้วีไอพี รถตู้เช่าวีไอพี รถตู้บริการ รถตู้รับจ้าง รถตู้ให้เช่าท่องเที่ยว บริการรถตู้ บริการให้เช่ารถตู้ เช่า รถ ตู้ 
 

 
 1. เป็นการให้บริการรถเช่ารายวัน รวมคนขับ ไม่รวมน้ำมัน
 2. การคิดเวลา
  ข่วงเวลาให้บริการ 6.00 - 20.00 น.
  วันแรก
  ของการเดินทาง คิดเป็น 1 วัน ไม่ว่าออกเวลาใดก็ตาม
  วันเดินทางกลับ ต้องไม่เกิน 20.00 น. หากเกินเวลากำหนด คิด O.T. ชั่วโมงละ 150 บาท หากเกิน 24.00 น. คิดเป็นอีก 1 วัน
 3. ค่ามัดจำล่วงหน้าวันละ 500 บาท ต่อวันต่อคัน ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางเสร็จสิ้น
 4. กรณียกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีในการโอนเงินคืน
 5. ห้ามเสพสิ่งเสพติด สุรา แอลกอฮอล์ ภายในรถโดยเด็ดขาด
 6. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด
  หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมาย
  พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นโดยไม่มีเงื่อนไข
 7. พนักงานขับรถจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทางบางช่วงเวลา หรือบางเส้นทาง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร
 8. การคิดค่าน้ำมันกรณีไม่สามารถเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันได้ทันเวลา
  พนักงานขับรถจะเข้าเติมน้ำมันจนเต็มก่อนเวลาปิด โดยจดเลขกิโลเมตรของรถไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง คิดค่าน้ำมันเพิ่มเติมกิโลเมตรละ 3.50 บาท

*** สงวนสิทธิ์การคืนมัดจำกรณีแจ้งยกเลิกการจองช้ากว่า 7 วัน ***